کاریزماتیک بودن او و ویژگی های جوانی اش می تواند جوکار را سالهای آینده به مدارج بالاتر برساند.

روز گذشته مراسم معارفه جوکار به عنوان شهردار جدید کامفیروز انجام شد.

جوکار از جوانان فعال و انرژیک منطقه داریون است که در مدت حضور در بخش عمرانی شهرداری داریون-به گواه بسیاری از مردم و کاربران داریون نما-تا آنجا که در توان داشت برای شهر داریون کار کرد.

مهندس جوکار ویژگی های خاصی دارد که می تواند در آینده در صورت استفاده صحیح از این ویژگی ها به سرعت پیشرفت کرده و به مسوولیت های بالاتر نیز برسد.

مهندس جوکار شهردار جدید کامفیروز

مهندس جوکار شهردار جدید کامفیروز

کاریزماتیک بودن او و ویژگی های جوانی اش می تواند جوکار را سالهای آینده به مدارج بالاتر برساند.

برای جوکار آرزو  و دعا می کنیم که مانند گذشته پروردگار یکتا را سرلوحه کارهایش قرار دهد و بداند هر گاه پشتش به خدا و نه بنده خدا باشد یقینا می تواند در راه پیشرفت گام بردارد.

سایت داریون نما تا مادامی که جوکار چنین باشد که- انشاالله هست- از او به عنوان یک داریونی حمایت می کند.

کارهای مختلفی که او در کامفیروز انجام می دهد برای ما نیز مهم است. کارهایش برای مردم کامفیروز حتما در داریون نما نیز بازتاب خواهد داشت.

برای او در این مسوولیت جدید آرزوی موفقیت می کنیم…