در دوران تحصیل در مرکز ضمن خدمت شهید رجایی شیراز از نفرات ممتاز مرکز بود . در کسوت مربی پرورشی در مقاطع مختلف منشاء خدمات فرهنگی ، هنری و مذهبی بود،

یوسف بذرافکن|
نام و یاد نیکش هیچگاه از یاد دانش آموزان و آنهایی که از او قرآن یاد گرفته اند نمی رود .هرچند عمر کوتاهی داشت اما همین مدت کوتاه را هم در راه خدمت و کار فرهنگی و هنری سپری کرد .

یادم نمی رود در اولین سالی که به کانون وحدت آمده بودم تنها یاور کانون خواهران بود .آن موقع کانون در حسینیه والده حاج کهندل بذرافکن بود ،مسئول بخش خواهران بود اما با کمال تواضع و فروتنی به کودکان و نونهالان قرآن می آموخت ، مومنه ،محجبه و عفیفه بود ،در عین حال آنکه زرنگ ، ممتاز و با معلومات بود اما هیچگاه به کسی فخر نمی فروخت .

در دوران تحصیل در مرکز ضمن خدمت شهید رجایی شیراز از نفرات ممتاز مرکز بود . در کسوت مربی پرورشی در مقاطع مختلف منشاء خدمات فرهنگی ، هنری و مذهبی بود،گروه های سرود و تاتر ایشان نمونه بودند ،دختران ما را با احکام اسلامی ،نماز و حجاب آشنا می کرد.

هرچند وقتی که در دبیرستان فاطمیه (س) داریون بود در یک حادثه از بین ما رفت اما نام و یادش همیشه در خاطر ما و همه فرهنگیان و دانش آموزان پایدار ماند . روحش شاد و یاد ش گرامی .