گفتنی است هنوز منابع رسمی این خبر را تایید نکرده اند اما شواهد متاسفانه نشان از درست بودن این خبر دارد.

متاسفانه در آغاز سال نو خبر تصادف و کشته شدن پنج جوان داریونی باعث تاسف و تاثر داریونی ها شد.

به گزارش داریون نما پنج جوان داریونی که ظاهرا به تخت جمشید رفته بودند در راه بازگشت با خودروی روبرویی خود برخورد کرده و در دم جان می سپارند.

گفتنی است هنوز منابع رسمی این خبر را تایید نکرده اند اما شواهد متاسفانه نشان از درست بودن این خبر دارد.

این سانحه در حوالی روستای بند امیر روی داده است. اطلاعات تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.