اوست که در انتظار تواست تا پرده‌ غیبت را بدری و چهره‌ دل‌آرایش را به مشاهده بنشینی. او غائب نیست؛ از هر حاضری حاضرتر است. این تویی که غائبی، تو باید حاضر شوی، او منتظر توست. مهدی جان:” آمدنت چون رستاخیز، عدل گستر است و چون سپیده صبح، نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست”. […]

اوست که در انتظار تواست تا پرده‌ غیبت را بدری و چهره‌ دل‌آرایش را به مشاهده بنشینی.
او غائب نیست؛ از هر حاضری حاضرتر است.
این تویی که غائبی، تو باید حاضر شوی، او منتظر توست.

مهدی جان:”
آمدنت چون رستاخیز، عدل گستر است و چون سپیده صبح، نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست”.

“قدم ‌هایت بوسه‌گاه چشم‌هایمان ای گل نرگس،جشن میلادت کاش به ضیافت ظهور می‌پیوست”