ماه هاست اهالی منطقه داریون طوماری را برای مشکل آب این منطقه و استفاده بی رویه از آب و حفر غیرمجاز چاه های آهکی نوشته اند و امضا کرده اند. رحیم بذرافکن یکی از کاربران داریون نما با ارسال عکس زیر برایمان نوشته:” ما طومار را نوشتیم و مردم هم امضا کردند اما چه کسی […]

ماه هاست اهالی منطقه داریون طوماری را برای مشکل آب این منطقه و استفاده بی رویه از آب و حفر غیرمجاز چاه های آهکی نوشته اند و امضا کرده اند.

رحیم بذرافکن یکی از کاربران داریون نما با ارسال عکس زیر برایمان نوشته:” ما طومار را نوشتیم و مردم هم امضا کردند اما چه کسی و چه مسوولانی در داریون باید پی گیر این طومار باشند”؟

 

tomar