بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می آرایند.          

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست.

مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می آرایند.

 

عکس نوشته زیبا

 

عکس نوشته زیبا

 

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/قطار شهر بازی...

 

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/جنس مخالف...

 

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/قسمت...