پارک ملی بمو شب گذشته باز هم شاهد آتش سوزی گسترده بود و رهگذران می دیدند که سرمایه ملی چگونه در آتش می سوزد. به گزارش داریون نما آتش سوزی رخ داده دیشب طی 10 روز گذشته برای دومین بار بود که رخ می داد. عکس زیر را رضا باصری که دیشب در آن مکان […]

پارک ملی بمو شب گذشته باز هم شاهد آتش سوزی گسترده بود و رهگذران می دیدند که سرمایه ملی چگونه در آتش می سوزد.

به گزارش داریون نما آتش سوزی رخ داده دیشب طی 10 روز گذشته برای دومین بار بود که رخ می داد.

عکس زیر را رضا باصری که دیشب در آن مکان حضور داشته برای داریون نما ارسال کرده است.

 

atashsoozi10