اردوی تفریحی مجمع منتظران سال 1386 در آرامگاه فردوسی؛فردوس مشهد. عکس ارسالی از:فرهاد کرمی  

اردوی تفریحی مجمع منتظران سال 1386 در آرامگاه فردوسی؛فردوس مشهد.

ordoعکس ارسالی از:فرهاد کرمی