یوسف بذرافکن| در روز درخت کاری در سراسر کشور کاشت نهال انجام می شود . بوجود آوردن فضای سبز و افزایش مستمر آن از وظایف شهر داری ها است . اما ظاهرا امسال در داریون خبری از کاشت درخت نیست . این در حالی است که کاشت درخت باعث طراوت و سرسبزی شهر می شود […]

یوسف بذرافکن|

در روز درخت کاری در سراسر کشور کاشت نهال انجام می شود .

بوجود آوردن فضای سبز و افزایش مستمر آن از وظایف شهر داری ها است . اما ظاهرا امسال در داریون خبری از کاشت درخت نیست .

derakht

این در حالی است که کاشت درخت باعث طراوت و سرسبزی شهر می شود . یکی از جاهایی که کاشت نهال در آن بسیار ضروری به نظر می رسد ورودی شهر داریون از طریق خالد آباد و خیابان خلیج فارس است .

اگر شهر داری نسبت به زیبا سازی این خیابان و سایر ورودی های شهر اقد ام نماید بر زیبایی شهر و منطقه خالد آباد که تفریح گاه مردم داریون است افزوده خواهد شد  این در حالی است که داریون علاوه بر شهرداری دارای شعبه منابع طبیعی و خدمات کشاورزی نیز هست.