صدای پای بهار در طبیعت اطراف داریون به گوش می رشد. این تصاویر منطقه سقلات و گوشه گرگی داریون را در اواخر اسفندماه سال 95 نشان می دهد. عکس:یوسف بذرافکن  

صدای پای بهار در طبیعت اطراف داریون به گوش می رشد.

این تصاویر منطقه سقلات و گوشه گرگی داریون را در اواخر اسفندماه سال 95 نشان می دهد.

axdaryonعکس:یوسف بذرافکن