دانش آموزان مدرسه معرفت دیندارلو با شرکت در جشن نیکوکاری به دانش آموزان نیازمندکمک کردند . در این مراسم با شکوه دانش آموزان کمک های نقدی خود را در صندوق های مخصوص واریز کردند . گفتنی است از محل این کمک به دانش آموزان نیازمند همین مدرسه کمک می شود.

دانش آموزان مدرسه معرفت دیندارلو با شرکت در جشن نیکوکاری به دانش آموزان نیازمندکمک کردند .

در این مراسم با شکوه دانش آموزان کمک های نقدی خود را در صندوق های مخصوص واریز کردند .

گفتنی است از محل این کمک به دانش آموزان نیازمند همین مدرسه کمک می شود.