دانش آموزان دبستان معرفت دیندارلو کمک های نقدی خودشان را به دوستانشان تقدیم کردند

یوسف بذرافکن

در آغاز سال تحصیلی دانش آموزان دبستان معرفت دیندارلو با شرکت در « جشن عاطفه ها » کمک های نقدی خود را به دانش آموزان بی بضاعت تقدیم کردند .

جشن عاطفه ها