ورودی های هر شهر به نوعی نشان دهنده فرهنگ مردمان آن شهر است و این حرفی به گزافه نیست.

شما تصور کنید وقتی مثلا مسافری برای اولین بار می خواهد وارد داریون شود یکی از اولین مواردی که دقت می کند تابلوی ورودی آن است که به آنان خوش آمد می گوید.

اگر این تابلو ورودی زیبا و تمیز باشد برداشت مسافران چگونه است؟ حال آن که اگر این تابلو کثیف و خط خطی شده باشد برداشتشان چگونه است؟

قطعا وقتی تابلو ورودی که با جمله ای زیبا هم نوشته شده تمیز و مرتب باشد دید مسافران نسبت به مردم منطقه هم یک دید خوب خواهد بود.

متاسفانه این تابلو چند بار توسط برخی افراد خراب و خط خطی شده و هر بار شهرداری با صرف هزینه آن را دوباره رنگ آمیزی کرده است.

یادمان نرفته که تا چند ماه پیش این تابلو برای چندمین بار خط خطی شده بود و مثلا کلمه داریون آن خط زده شده بود این بار نیز شهرداری داریون همت کرده و آن را رنگ آمیزی کرده کاش دیگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم.

عکس:روح الله قربانی