کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه های تدریس جدید و راههای ارتقاء کیفیت آموزشی در داریون برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که در دبستان شهید شکوهی داریون برگزار شد، انصاری معاون آموزش ابتدایی ناحیه ۴ ،زارعی مسوولنمایندگی آوزش و پرورش،خانم ملک کارشناس مسیول آموزش ابتدایی ناحیه ۴،خلف زاده و دژکام کارشناسان نمایندگی داریون و سرگروههای  آموزشی ناحیه و تمامی آموزگاران و مدیران و معاونین دبستان های منطقه داریون حضور داشتند.