تصویری از غروب در جاده شیراز-داریون را می بنید. این عکس را روح الله قربانی ثبت کرده است.