کوه گدوان را از نمایی زیبا مشاهده می کنید.

ارسالی بنفشه آقاجانزاده