روح الله قربانی| به همت نمایندگی آموزش و پرورش  داریون در 2 رشته ورزشی والیبال و فوتبال از دانش آموزان پسر مدارس منطقه داریون تست ورزشی  بعمل آمد.

روح الله قربانی|
به همت نمایندگی آموزش و پرورش  داریون در 2 رشته ورزشی والیبال و فوتبال از دانش آموزان پسر مدارس منطقه داریون تست ورزشی  بعمل آمد.
estedad2 estedad1