با گلچین منتخب مطالب سه ماه اخیر سایت داریون نما ،فصلنامه داریون نما به مرحله صفحه آرایی رفت. این فصلنامه در شماره نخست قرار است حداقل در 12 صفحه قطع مجله ای در منطقه داریون توزیع شود. گفتنی است مطالب این فصلنامه کاملا از مطالب منتشر شده در سایت داریون نماست.

با گلچین منتخب مطالب سه ماه اخیر سایت داریون نما ،فصلنامه داریون نما به مرحله صفحه آرایی رفت.

این فصلنامه در شماره نخست قرار است حداقل در 12 صفحه قطع مجله ای در منطقه داریون توزیع شود.

faslnameh

گفتنی است مطالب این فصلنامه کاملا از مطالب منتشر شده در سایت داریون نماست.