امام زاده ابراهیم علیه السلام داریون سالهاست که به عنوان مکانی مقدس زیارتگاه مردم منطقه و مسافران این دیار است. در ادامه عکسی قدیمی از این امام زاده عظیم الشان را مشاهده می کنید. این عکس را کامران آتش آپرور برای داریون نما ارسال کرده است.  

امام زاده ابراهیم علیه السلام داریون سالهاست که به عنوان مکانی مقدس زیارتگاه مردم منطقه و مسافران این دیار است.

در ادامه عکسی قدیمی از این امام زاده عظیم الشان را مشاهده می کنید. این عکس را کامران آتش آپرور برای داریون نما ارسال کرده است.

emamzadehebrahimghadim