منهاي داريونهمه

من معلم هستم…./به مناسبت روز معلم

من معلم هستم

آنچه آموخته ام

با سخاوتمندی به تو می آموزم

به تو می آموزم:

الف ایمان را

تا که روحت با آن

نور و صیقل یابد

به تو می‌آموزم:

 

که چطور …

عشق را در دل خود ضرب کنی،