جمع آرای مأخوذه در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز ۶۰۸۰۲۴ رای بوده است.
فرمانداری شیراز، نتایج کلی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز را اعلام کرد.در اطلاعیه فرمانداری که با امضاء فرماندار شیراز منتشر شده آمده است: در اجرای ماده ۲۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۲ آیین نامه اجرایى آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه شیراز می رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه در حوزه انتخابیه شیراز برگزار شد جمع آرای مأخوذه در این حوزه انتخابیه ۶۰۸۰۲۴ بود.

entekhabat3نتایج شمارش آرای حوزه انتخابیه شیراز به این شرح است:

۱٫آقای بهرام پارسائی نام پدر خدابخش دارای ۱۹۷۴۷۱ رأی
۲٫آقای فرج اله رجبی نام پدر مرتضی دارای ۱۷۲۸۸۳ رأی
۳٫آقای مسعود رضائی نام پدر خدایار دارای ۱۴۲۶۶۷ رأی
۴٫آقای علی اکبری نام پدر فتحعلى دارای۱۳۲۴۷۴ رأی
۵٫آقای جعفر قادری نام پدر حیدر دارای ۱۱۱۹۶۱ رأی
۶٫آقای حسین نجابت نام پدر حیدرعلی دارای ۸۶۵۱۷ رأی
۷٫آقای فریدون عباسی دوانی نام پدر محمدحسین دارای۸۵۵۷۴ رأی
۸٫آقای سید احمد رضا دستغیب نام پدر سید علی اصغر دارای۸۱۸۱۳ رأی
۹٫آقای ابراهیم عزیزی نام پدر رضا دارای۷۵۳۱۴ رأی
۱۰٫آقای محمدرضا محمدی کشکولی نام پدر حسین پاشا دارای ۶۸۸۱۶ رأی
۱۱٫آقای سید حسین ذوالانوار نام پدر سید حسن دارای۵۱۱۲۸ رأی
۱۲٫آقای شاهین محمد صادقی نام پدر غلامعلی دارای  ۴۹۶۴۷ رأی
۱۳٫خانم معصومه زارع نام پدر محمد بنی دارای ۴۰۶۴۹ رأی
۱۴٫آقای ضرغام صادقی نام پدر غیظان دارای۳۳۵۳۸ رأی
۱۵٫آقای مسعود زارعی نام پدر علی دارای۲۵۹۶۲ رأی
۱۶٫آقای سیدعلاالدین کراماتى نام پدر میر عبدالوهاب دارای۲۱۷۱۱ رأی
۱۷٫آقای علی احمدی نام پدر حسنقلی دارای  ۱۹۹۵۸رأی
۱۸٫آقای کورش زارع نام پدر محمد دارای۱۹۷۳۹ رأی
۱۹٫آقای علی دهقان فارسی نام پدر خانعلی دارای۱۵۱۲۳ رأی
۲۰٫آقای غلام حسین یعقوبی نام پدر شکراله دارای  ۱۴۱۰۶ رأی
۲۱٫خانم آیدا نعمت الهی نام پدر علی محمد دارای  ۱۳۹۲۰ رأی
۲۲٫آقای سیدرضا موسوی تبار نام پدر سیدکریم دارای  ۱۲۱۶۳ رأی
۲۳٫آقای جوانشیر کدخداپور نام پدر باقر دارای۱۱۵۲۶ رأی
۲۴٫آقای محمدهادی ربانی نام پدر رحیم دارای ۹۵۸۲ رأی
۲۵٫آقای اسفندیار رضائی نام پدر جهان زیر دارای۹۳۴۷ رأی
۲۶٫خانم سهیلا زراعت پیشه نام پدر قباد دارای۸۹۱۴ رأی
۲۷٫خانم مریم آموزگار نام پدر محمود دارای۸۵۸۹ رأی
۲۸٫آقای مصطفی امیری نام پدر علمدار دارای۸۴۶۵ رأی
۲۹٫خانم سیده زهرا حسینی نام پدر سید محسن دارای۸۱۶۷ رأی
۳۰٫آقای علی مراد جعفری نام پدر اله مراد دارای۷۵۱۰ رأی
۳۱٫آقای سیدجلال الدین محمدی بیدک نام پدر شکراله دارای۷۳۱۰ رأی
۳۲٫آقای حمیدرضا عباسی نام پدر الخاص دارای۶۸۲۱ رأی
۳۳٫آقای جمشید آراسته نام پدر غلامحسین دارای۶۷۰۸ رأی
۳۴٫آقای علی مدد نوروزی نام پدر علی یار دارای۶۶۸۵ رأی
۳۵٫آقای محمدمحسن یقطین نام پدر محمد رضا دارای۵۷۳۴ رأی
۳۶٫آقای حسین ظل انوار نام پدر کمال دارای ۵۵۳۹ رأی
۳۷٫خانم نجمه زکی پور نام پدر علی اصغر دارای۵۴۲۱ رأی
۳۸٫آقای سیدمحمدطاهر موسوی نام پدر حبیب دارای۵۱۷۰ رأی
۳۹٫آقای حسین عباسی نام پدر علی اصغر دارای۴۵۱۸ رأی
۴۰٫خانم مریم ده بزرگی نام پدر رجب دارای  ۴۴۵۲ رأی
۴۱٫آقای محمدرضا عادلیان نام پدر ناصر دارای۳۸۳۹ رأی
۴۲٫آقای مسعود پایداری نام پدر ناصر دارای۳۶۴۲ رأی
۴۳٫آقای سیدمحسن یوسفی بداف نام پدر سید خلیل دارای ۳۳۱۶ رأی
۴۴٫خانم محبوبه رضائی نام پدر حسنعلی دارای۳۲۲۷رأی
۴۵٫آقای اکبر شفیعی نام پدر حسنعلی دارای۳۱۷۳ رأی
۴۶٫فریدون بقاءدشتکی نام پدر ابراهیم دارای۳۰۸۴ رأی
۴۷٫آقای عبدالرضا خلج نام پدر ذبیح اله دارای۲۹۴۰ رأی
۴۸٫آقای سیدعلی اصغر آهوئی نام پدر سید محمد دارای۲۷۴۸ رأی
۴۹٫خانم زهرا لهسائی نام پدر سید ضیا الدین دارای۲۵۶۸ رأی
۵۰٫آقای ابراهیم زارع نام پدر ابوتراب دارای۲۳۱۷ رأی
۵۱٫آقای سیدکاظم شیرازی نام پدر سید محمد باقر دارای۲۲۹۰ رأی
۵۲٫آقای صابر فتوح آبادی نام پدر محمد زمان دارای۲۱۰۳ رأی
۵۳٫آقای غلامحسن شمسی شاهزاده بیگمی نام پدر خداکرم دارای۲۰۵۱ رأی
۵۴٫آقای غلامحسین زارع نام پدر سر افراز دارای۱۹۲۳ رأی
۵۵٫آقای محمد صادق رجایی علیایی نام پدر محمد حسین دارای۱۹۱۶ رأی
۵۶٫آقای ابوالفضل انصاری نام پدر غلامحسن دارای۱۹۱۶ رأی
۵۷٫خانم سارا خداکرمی نام پدر محمد هاشم دارای۱۷۱۲ رأی
۵۸٫خانم زهرا تاج محمدعلی نژاد نام پدر علیرضا دارای۱۷۰۹ رأی
۵۹٫آقای سهراب قنبری نام پدر نوراله دارای۱۶۶۴ رأی
۶۰٫آقای محمد ذوالعدل نام پدر احمد دارای۱۵۵۹ رأی
۶۱٫خانم شهرزاد مسلمی نام پدر مراد دارای۱۵۳۰ رأی
۶۲٫آقای یعقوب قرقانی نام پدر قباد دارای۱۵۱۴ رأی
۶۳٫آقای علی محمد روانستان نام پدر فرج اله دارای۱۴۲۰ رأی
۶۴٫آقای محمدحسین شکور نام پدر مصطفی دارای۱۳۹۸ رأی
۶۵٫آقای سید مقصود هاشمی بیان نام پدر سید یونس دارای۱۳۸۸ رأی
۶۶٫آقای امیر دهقان نام پدر محمد علی دارای۱۳۵۰ رأی
۶۷٫آقای محسن عمادی نام پدر غلام رضا دارای۱۳۳۰ رأی
۶۸٫آقای علی اصغر میرزائی عبدالیوسفی نام پدر جان حسین دارای۱۳۰۹ رأی
۶۹٫آقای محمدحسین شهبازی نام پدر جهانگیر دارای۱۲۴۳ رأی
۷۰٫آقای محمد اسدی نام پدر آقا دارای۱۲۳۰ رأی
۷۱٫آقای فرامرز کشت کار نام پدر نصرالله دارای۱۲۲۵ رأی
۷۲٫آقای حسین نورانی نام پدر محمد دارای۱۱۶۶ رأی
۷۳٫آقای حسین پرویزی نام پدر محمد علی دارای۱۱۶۲ رأی
۷۴٫آقای ابراهیم جعفری نام پدر حسنعلی دارای۱۱۴۲ رأی
۷۵٫آقای جلیل شه پرست نام پدر مهدی دارای۱۱۴۱ رأی
۷۶٫خانم عاطفه عبداله زاده فرد نام پدر رحیم دارای۱۱۴۰ رأی
۷۷٫آقای جواد گرگین نام پدر مرتضی دارای۱۱۴۰ رأی
۷۸٫آقای مهدی رسول زاده حقیقی نام پدر عبدالرسول دارای۱۱۲۶ رأی
۷۹٫آقای روح اله خالقی سروستانی نام پدر حسین دارای۱۱۱۷ رأی
۸۰٫آقای محمد جباریان نام پدر جلال دارای۱۰۶۵ رأی
۸۱٫آقای جعفر شریفی نام پدر اله یار دارای۹۹۷ رأی
۸۲٫آقای علیرضا شعله ورفرد نام پدر رسول دارای۹۴۲ رأی
۸۳٫آقای پدرام باسری نام پدر غلامحسین دارای۸۷۸ رأی
۸۴٫آقای سیامک نادری نام پدر صمد دارای۸۵۰ رأی
۸۵٫آقای مهدی حسنى نام پدر على ناز دارای۸۳۴ رأی
۸۶٫آقای رضا افشین مهر نام پدر عبدالرسول دارای۸۲۴ رأی
۸۷٫آقای غلامرضا میرزائی نام پدر میرزا احمد دارای۸۰۰ رأی
۸۸٫آقای امیرحسین عمادی نام پدر علی اصغر دارای۷۳۰رأی
۸۹٫آقای اسماعیل رمضانی نام پدر خسرو دارای۷۲۵رأی
۹۰٫آقای سعید تاجیک نام پدر مجتبی دارای ۶۳۶ رأی
۹۱٫آقای حسن محمدی نام پدر محمد دارای۶۱۱ رأی
۹۲٫آقای رضا مصمم مطهری نام پدر محمدباقر دارای۵۸۰ رأی
۹۳٫آقای عبدالکریم عطائی نام پدر کردی دارای۵۶۷ رأی
۹۴٫آقای مهدی مهرانپور نام پدر محمد رضا دارای۵۰۸ رأی
۹۵٫آقای محسن محمدپور نام پدر محمد دارای۴۴۲رأی
۹۶٫آقای مجید مقامی نام پدر محمد علی دارای ۴۴۰ رأی
۹۷٫آقای علی برق پیما نام پدر عبداله دارای۳۳۴ رأی
۹۸٫آقای منصور بارزمان نام پدر جهانبخش دارای۳۲۵ رأی
۹۹٫آقای علی صراطی نام پدر محمد علی دارای۲۶۶ رأی
۱۰۰٫آقای مهدی صیادی پور نام پدر محمدحسین دارای۲۶۴ رأی
۱۰۱٫آقای علیرضا بودش نام پدر شکراله دارای۱۶۴ رأی

در ادامه این اطلاعیه آمده است:اینک در اجرای ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان شیراز برای قبول شکایات آماده می باشد.

در ضمن به استناد تبصره های ۱ ، ۲ و ۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذرأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تـسلیم دارند و شکایـاتی قابل رسیـدگی خواهـند بـود که مشـخصات شاکـی یا شاکـیان شـامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، نشانی کامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

هم چنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :