عکسها:روح الله قربانی| یک شنبه ای که گذشت روز آتش نشانی و خدمات ایمنی بود. به همین مناسبت آتش نشانی داریون جهت آشنایی دانش اموزان با کارهای آتش نشانان در مدرسه شهید خوش نژاد این شهر مانور یک ساعته ای را برگزار کرد.

عکسها:روح الله قربانی|

یک شنبه ای که گذشت روز آتش نشانی و خدمات ایمنی بود. به همین مناسبت آتش نشانی داریون جهت آشنایی دانش اموزان با کارهای آتش نشانان در مدرسه شهید خوش نژاد این شهر مانور یک ساعته ای را برگزار کرد.