روح الله قربانی| در طول مسیر زائران حسینی به سمت کربلا مردم عراق عاشقانه به زواری که با پای پیاده در حرکتند خدمت می کنند. در این تصویر جوانی را مشاهده می کنید که با وجود شکستگی پا اما کفش های زائران را تمیز می کند و واکس می زند.  

روح الله قربانی|

در طول مسیر زائران حسینی به سمت کربلا مردم عراق عاشقانه به زواری که با پای پیاده در حرکتند خدمت می کنند.

در این تصویر جوانی را مشاهده می کنید که با وجود شکستگی پا اما کفش های زائران را تمیز می کند و واکس می زند.