چند روز پیش در کوه گدوان حادثه ای تلخ رخ داد. به گزارش داریون نما مصیب امیری که به همراه فرزندش به کوهنوردی رفته بود در این کوه نسبتا مرتفع دچار ایست قلبی شد و جانش را از دست داد. در ادامه تصویری از این مرحوم را مشاهده می کنید.

چند روز پیش در کوه گدوان حادثه ای تلخ رخ داد.

به گزارش داریون نما مصیب امیری که به همراه فرزندش به کوهنوردی رفته بود در این کوه نسبتا مرتفع دچار ایست قلبی شد و جانش را از دست داد.

در ادامه تصویری از این مرحوم را مشاهده می کنید.

amiri

telegram1