روح الله قربانی| چند روز پیش هنگامی که در جاده شیراز به داریون در حرکت بودم و مشاهده کردم که اداره راه در حال آسفالت کردن قسمت حادثه ساز روبروی باغ دریمه است بسیار خوشحال شدم اما دیروز وقتی دوباره به همان نقطه رسیدم و اوضاع آسفالت را دیدم یاد مثالی قدیمی افتادم “آمدند ابرو […]

روح الله قربانی|

چند روز پیش هنگامی که در جاده شیراز به داریون در حرکت بودم و مشاهده کردم که اداره راه در حال آسفالت کردن قسمت حادثه ساز روبروی باغ دریمه است بسیار خوشحال شدم اما دیروز وقتی دوباره به همان نقطه رسیدم و اوضاع آسفالت را دیدم یاد مثالی قدیمی افتادم “آمدند ابرو درست کنند زدند چشم را کور کردند”.

البته هرچند اداره راه در کنار جاده خاکریزی می کرد ولی متاسفانه این قسمت ازجاده بسیار خطرسازتر شده است.

asfalt2