مهرشاد اسلامی راد| بدون مقدمه بگم که چی شد این اتوبوس خطی که به شهر داری داریون دادن و بلا استفاده مونده تکلیفش چی شد . خدایی محور شیراز داریون نیاز به دو دستگاه اتوبوس واحد داره هم برای روستاهای اطراف هم مسیر داریون شیراز . خدایی مسولین شهرداری وشورای شهر مخصوصا پلیس راه برای […]

مهرشاد اسلامی راد|

بدون مقدمه بگم که چی شد این اتوبوس خطی که به شهر داری داریون دادن و بلا استفاده مونده تکلیفش چی شد . خدایی محور شیراز داریون نیاز به دو دستگاه اتوبوس واحد داره هم برای روستاهای اطراف هم مسیر داریون شیراز .

خدایی مسولین شهرداری وشورای شهر مخصوصا پلیس راه برای این مشکل چه کاری کردن؟ .چرا جوابگو نیستند؟

SOAL

آخه چرا ماها باید این همه مشکلات را به جان بخریم خوب اگه یه هماهنگی بین اعضای شورا و شهرداری و پلیس راه بود خطرات این محور هم کمتر می شد پس به فکر باشید لطفا.

telegram1