کاربری با نام مستعار آشنا مطلب زیر را برایمان ارسال کرده است. … هنوز با نزدیک شدن فصل بهار، تصویر زیبای درختان سرسبز و با طراوت خیابان درختی در ناخودآگاه من جان می گیرد. ناخودآگاهی که ریشه در کودکی هایم دارد… هنوز خنکای آب روان جویباری که با سایه سار درختان خیابان درختی در هم […]

کاربری با نام مستعار آشنا مطلب زیر را برایمان ارسال کرده است.

… هنوز با نزدیک شدن فصل بهار، تصویر زیبای درختان سرسبز و با طراوت خیابان درختی در ناخودآگاه من جان می گیرد. ناخودآگاهی که ریشه در کودکی هایم دارد…

هنوز خنکای آب روان جویباری که با سایه سار درختان خیابان درختی در هم آمیخته است،روحم را نوازش می دهد…

derakht1

هنوز جرینگ جرینگ گوشواره های درختان خیابان درختی که با وزش نسیم بهاری به رقص در می آیند در گوشم لالایی می خواند….

هنوز کودک درونم در “هیلو”ی آویخته بر بلندای شاخه ی درختی تنومند از درختان خیابان درختی تاب می خورد و سر و پا به آسمان لاجوردی زادگاهم می کوبد…

هنوز دلی عاشق برای زادگاهش در سینه می تپد و داریون نمایی هست که توابع سینوسی آن را اپسیلن اپسیلن بر فضای مجازی آن به رقص درآورد…

هنوز …..