هر چند سه روز از سیزده بدر گذشته اما بد نیست که عکس هایی از سیزده بدر داریونی ها را ببینید. این عکس ها را یوسف بذرافکن برای داریون نما ارسال کرده است.

هر چند سه روز از سیزده بدر گذشته اما بد نیست که عکس هایی از سیزده بدر داریونی ها را ببینید.

این عکس ها را یوسف بذرافکن برای داریون نما ارسال کرده است.

13bedar10 13bedar20 13bedar30 13bedar40