در آستانه سال تحصیلی جدید با کمک دو نفراز خیرین شیرازی و با پیگیری نمایندگی آموزش و پرورش داریون و اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 به ویژه  کارشناسی تربیت بدنی ، حیاط دبستان حقیقت جو ،نمایندگی آموزش و پرورش و آموزشگاه شهدای دیندارلو با هرینه ای بالغ بر 300000000ریال  آسفالت شد.

در آستانه سال تحصیلی جدید با کمک دو نفراز خیرین شیرازی و با پیگیری نمایندگی آموزش و پرورش داریون و اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 به ویژه  کارشناسی تربیت بدنی ، حیاط دبستان حقیقت جو ،نمایندگی آموزش و پرورش و آموزشگاه شهدای دیندارلو با هرینه ای بالغ بر 300000000ریال  آسفالت شد.

amozeshparvaresh