ویدیو

این دهان بستی دهانی بازشد/ربنا/اذان موذن زاده

از این به بعد قرار مان این باشد که سر ساعت افطار همه با هم همراه باشیم.

از امروز تا پایان ماه مبارک رمضان سر ساعت عاشقی افطار می کنیم.

در این ویدیو ابتدا مثنوی افشاری(این دهان بستی دهانی باز شد) را گوش فرا می دهیم. بعد از آن ندای ربنا را می شنویم و در نهایت به وقت افطار اذان مرحوم موذن زاده اردبیلی را با گوش جان می شنویم و برای خواندن نماز آماده می شویم.

سپس و سر سفره افطار همدیگر را دعا می کنیم….


3 دیدگاه

 1. دعای سحرهای ماه مبارک رمضان

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ بَهاَّئِكَ بِاَبْهاهُ وَكُلُّ بَهاَّئِكَ بَهِىُّ

  خدايا از تو خواهم به درخشنده ترين مراتب درخشندگيت با اينكه تمام مراتب آن درخشنده است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِبَهاَّئِكَ كُلِّهِ

  خدايا درخواست كنم به همه مراتب درخشندگيت

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ جَمالِكَ بِاَجْمَلِهِ وَكُلُّ جَمالِكَ جَميلٌ

  خدايا از تو خواهم به زيباترين مراتب جمالت با اينكه تمام مراتب جمالت زيبا است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِجَمالِكَ كُلِّهِاَ

  خدايا از تو خواهم به همه مراتب جمالت

  اللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ جَلالِكَ بِاَجَلِّهِ وَكُلُّ جَلالِكَ جَليلٌ

  خدايا از تو خواهم به باشكوهترين مراتب جلالت با اينكه تمام مراتب جلال تو باشكوه است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِجَلالِكَ كُلِّهِ

  خدايا از تو خواهم به همه مراتب جلالت

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِاَعْظَمِها وَكُلُّ عَظَمَتِكَ عَظَيمَةٌ

  خدايا از تو خواهم به بزرگترين مرتبه عظمتت با اينكه تمام مراتب عظمتت بزرگ است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّها

  خدايا از تو خواهم به همه مراتب عظمتت

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسَئَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِاَنْوَرِهِ وَكُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ

  خدايا از تو خواهم به نورانى ترين مراتب روشنی‌ات با اينكه تمام مراتب روشنی‌ات نورانى است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ

  خدايا از تو خواهم به همه مراتب نورت

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِاَوْسَعِها وَكُلُّ رَحْمَتِكَ واسِعَةٌ

  خدايا از تو خواهم به وسيعترين مراتب رحمتت با اينكه تمام مراتب رحمتت وسيع است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّها

  خدايا از تو خواهم به همه مراتب رحمتت

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ كَلِماتِكَ بِاَتَمِّها وَكُلُّ كَلِماتِكَ تاَّمَّةٌ

  خدايا از تو خواهم به تمامترين كلمات (و سخنانت) با اينكه همه سخنانت تمام است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِكَلِماتِكَ كُلِّهَا

  خدايا از تو خواهم به همه سخنانت

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ كَمالِكَ بِاَكْمَلِهِ وَ كُلُّ كَمالِكَ كامِلٌ

  خدايا از تو خواهم به كاملترين مرتبه كمالت با اينكه تمام مراتب كمالت كامل است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِكَمالِكَ كُلِّهِ

  خدايا از تو خواهم به همه مراتب كمالت

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ اَسماَّئِكَ بِاَكْبَرِها وَكُلُّ اَسْماَّئِكَ كَبيرَةٌ

  خدايا از تو خواهم به بزرگترين نامهايت با اينكه تمام نامهايت بزرگ است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِاَسْماَّئِكَ كُلِّها

  خدايا از تو خواهم به همه نامهايت

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ باَعَزِّها وَكُلُّ عِزَّتِكَ عَزيزَةٌ

  خدايا از تو خواهم به عزيزترين مقام عزتت گرچه همه مراتب عزتت عزيز است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّها

  خدايا از تو خواهم به همه مراتب عزتت

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِاَمْضاها وَكُلُّ مَشِيَّتِكَ ماضِيَةٌ

  خدايا از تو خواهم به حق گذراترين مشيتت گرچه تمام مراتب مشيتت گذرا است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّها

  خدايا از تو خواهم به حق تمام مراتب مشيت‌ات

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ قُدْرَتِكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتى اسْتَطَلْتَ بِها عَلى كُلِّشَىْءٍ وَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطيلَةٌ

  خدايا از تو خواهم به حق آن قدرتت كه احاطه پيدا كردى بدان بر هر چيز گرچه تمام مراتب قدرتت چنين است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّها

  خدايا از تو خواهم به همه مراتب قدرتت

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِاَنْفَذِهِ وَ كُلُّ عِلْمِكَ نافِذٌ

  خدايا از تو خواهم به حق نافذترين مراتب دانش‌ات گرچه تمام مراتب دانش‌ات نافذ است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ

  خدايا از تو خواهم به تمام مراتب دانش‌ات

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِاَرْضاهُ وَكُلُّ قَوْلِكَ رَضِىُّ

  خدايا از تو خواهم به حق پسنديده ترين سخنانت با اينكه همه سخنانت پسنديده است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ

  خدايا از تو خواهم به حق همه سخنانت

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ مَساَّئِلِكَ بِاَحَبِّها اِلَيْكَ وَكُلُّ مَساَّئِلِكَ اِلَيْكَ حَبيبَةٌ

  خدايا از تو خواهم به حق محبوبترين خواسته‌هايت پيش تو گرچه همه‌ی خواسته‌هايت پيش تو محبوب است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِمَساَّئِلِكَ كُلِّها

  خدايا از تو خواهم به حق همه خواسته‌هایت

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِاَشْرَفِهِ وَكُلُّ شَرَفِكَ شَريفٌ

  خدايا از تو خواهم به حق شريفترين مراتب شرفت با اينكه تمام مراتب آن شريف است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ

  خدايا از تو خواهم به همه مراتب شرفت

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ سُلْطانِكَ بِاَدْوَمِهِ وَكُلُّ سُلطانِكَ داَّئِمٌ

  خدايا از تو خواهم به حق ابدى ترين مراتب سلطنت گرچه تمام مراتب سلطنتت جاويدان است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِسُلْطانِكَ كُلِّهِ

  خدايا از تو خواهم به حق تمام مراتب سلطنتت

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِاَفْخَرِهِ وَكُلُّ مُلْكِكَ فاخِرٌ

  خدايا از تو خواهم به حق گران‌مايه‌ترين مراتب فرمانروايی‌ات، گرچه تمام مراتب فرمانروايی‌ات گران‌مايه است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ

  خدايا از تو خواهم به همه مراتب فرمانروايی‌ات

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ عُلُوِّكَ بِاَعْلاهُ وَكُلُّ عُلُوِّكَ عالٍ

  خدايا از تو خواهم به والاترين مقام بلندت گرچه همه مراتب آن والاست

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِعُلُوِّكَ كُلِّهِ

  خدايا از تو خواهم به همه مراتب بلندی‌ات

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِاَقْدَمِهِ وَكُلُّ مَنِّكَ قَديمٌ

  خدايا از تو خواهم به حق قديمترين نعمتت گرچه همه نعمتهايت قديم است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ

  خدايا از تو خواهم به حق نعمتهايت

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ آياتِكَ بِاَكْرَمِها وَكُلُّ آياتِكَ كَريمَةٌ

  خدايا از تو خواهم به حق گرامى ترين آياتت گرچه همه آيات تو گرامى است

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِآياتِكَ كُلِّها

  خدايا از تو خواهم به حق همه آياتت

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِما اَنْتَ فيهِ مِنَ الشَّاْنِ وَالْجَبَرُوتِ وَاَسْئَلُكَ بِكُلِّ شَاْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَها

  خدايا از تو خواهم بدانچه در آنى از مقام و بزرگى و از تو خواهم به هر مقامى جدا و به هر بزرگى جداگانه

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِما تُجيبُنى [بِهِ] حينَ اَسْئَلُكَ فَاَجِبْنى يا اَللّهُ

  خدايا از تو خواهم به آنچه اجابت كنى دعايم

  التماس دعا…

 2. « دعای روز اول ماه مبارک رمضان :

  أَللّهُمَّ اجْعَلْ صِیامی فیهِ صِیامَ الصّآئِمینَ، وَ قِیامی فیهِ قِیامَ الْقآئِمینَ؛ وَ نَبِّهْنی فیهِ عَنْ نَوْمَةِ الغافِلینَ، وَ هَبْ لی جُرْمی فیهِ یا إِلهَ الْعالَمینَ، وَاعْفُ عَنّی یا عافِیاً عَنِ الْمُجْرِمینَ.

  خداوندا روزه‌ام‌ را در این‌ روز مانند روزه‌ روزه‌داران‌ و شب‌‌زنده‌داری‌ام‌ را مانند شب‌زنده‌‌داری‌ شب‌‌زنده‌داران‌ قرار ده؛ و مرا در این‌ روز از خواب‌ بی‌خبران‌ بیدار کن‌ و گناهم‌ در این‌ روز بخشای‌، ای‌ معبود جهانیان‌ و از من‌ درگذر، ای‌ درگذرنده‌ گنهکاران. »

 3. دعای روز دوم ماه مبارک رمضان:

  « اللَّهُمَّ قَرِّبْنِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ سَخَطِكَ وَ نَقِمَاتِكَ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

  خدايا مرا در اين ماه به خشنودى‏ات نزديك كن،و از خشم و انتقامت‏ بركنار دار،و به قرائت آياتت موفق كن،اى مهربان‏ترين مهربانان.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا