داريون نما

پاسخ نامه مسابقه کتاب خوانی داریون نما

جلیل زارع|
پاسخ درست هر گزینه، با قرار دادن علامت ستاره (*) در کنار گزینه ی مربوطه مشخص شده است.

۱-تپه ی نسبتا بزرگی در سمت غرب داریون که خاک آن به تدریج برای خانه سازی مورد استفاده قرار گرفت و نهایتا به زمین کشاورزی تبدیل گردید، کدام است؟

۱)تل خدری ۲*)تل جدی ۳)تل ریگی ۴)تل کارمسرا

۲-با توجه به اشاره ای که در فارسنامه ی ابن بلخی به نام ”داریان” وجود دارد، پیشینه ی داریون، حداقل به…………. سال پیش می رسد.

۱)۵۰۰ ۲*)۸۰۰ ۳)۲۰۰۰ ۴)۲۵۰۰

۳-در فارسنامه ی ابن بلخی در بخش”مسافت های پارس” که فاصله ی شهرهای استان فارس را تا شیراز مشخص می کند، داریان را منزل………….. در راه شیرجان می دانند.

۱)اول ۲*)دوم ۳)سوم ۴)چهارم

۴-داریون، در ۳۵ کیلومتری شمال شرقی شهر شیراز، در یک دشت بزرگ، واقع شده است که از شمال به……………محدود می شود.

۱*)کوه گدوان ۲)کوه سقلات ۳)دهکده ی دودج ۴)روستای کوشک مولا

۵-کدام یک، بخشی از دومین کوه جنوب داریون است؟

۱)سنگ شیری ۲)له فراخ *۳)گوش گرگی ۴)تنب نقاره

۶-کدام یک از افراد زیر، اهل داریون بوده است و در حمله ی عشایر راهزن در سال های موسوم به سال های نهضتی کشته شده است؟

۱)کل محمد قلی خان ۲)نقیب ۳)حاج کاظم ۴*)خدر

۷-از سنگ قبر صندوق گونه ی به دست آمده از منطقه ی داریون که هنوز هم موجود است، تاریخی به دست می آید که مربوط به…………..سال پیش است.

۱)۲۵۰۰ ۲)۲۰۰۰ *۳)۷۵۰ ۴)۵۰۰

۸-قلعه ی معروف داریون که مساحتی حدود ۲۰۰۰ متر مربع را در بر می گرفت و سه محله ی اصلی به نام های کوچه ی نو، کوچه ی میانی و کوچه ی کناری داشت، کدام است؟

۱)قلعه ی داریون ۲)قلعه ی داریان ۳)قلعه ی کل محمد قلی خان ۴*)قلعه ی نقیبی

۹-کدام یک از افراد زیر، جد گروهی از فامیل های حقیقت جو و خورشیدی است؟

۱)محمد کریم *۲)ملا حسین ۳)احمد ۴)کریم

۱۰-کداک یک، از جمله واژگان مشترک مردم داریون با مردم بوشهر نیست؟

۱)بیله:دسته و گروه ۲)رمبید:فرو ریخت ۳)جیجه:جوجه ۴*)اوریت:کندن پر از مرغ

۱۱-کدام یک،کاربرد شکل کهن واژگان در زبان پهلوی است؟

۱*)اشتر:شتر ۲)سخت:سوخت ۳)اولنده:اولا ۴)عاریس:عروس

۱۲-با توجه به زبان و فرهنگ مردم داریون، آن ها به طور کلی از نژاد…………………هستند.

۱)ترک ۲)عرب ۳)لر ۴*)آریایی

۱۳-کدام یک، نوعی لباس مردانه ی قدیمی داریون است که قبای زیر بوده و حکم زیر پیراهنی را داشته و تقریبا به همان اندازه ی قبای رو بوده است؟

۱)کلاجه ۲*)آرخلق ۳)آبدست ۴)عبا

۱۴-کدام نان سنتی داریون، مقدار خمیر(چانه) آن،از سایر نان های تیری، بیش تر است؟

۱)سه تایی ۲)تلی ۳*)گتک ۴)گرده

۱۵-به خمیر کدام نان سنتی داریون،سیرموک خرد شده اضافه می شده است؟

۱*)شلشلک ۲)روروک ۳)کبابک ۴)پسک

۱۶-کدام غذای سنتی داریون، با کدو و بادمجان و گوجه فرنگی درست می شده است؟

۱)اوماچک ۲)اوگیشنیزک ۳)او ترید ۴*)یتیمک

۱۷-از کدام یک، برای ساخت مکان های کم ارزش مانند آغل گوسفندان و انباری و بعضا دیوار حیاط، استفاده می شده است؟

۱)خشت ۲*)نونک ۳)سنگ ۴)آجر

۱۸-برای پوشاندن سقف، از تیرهای راست و محکمی استفاده می شده است که به آن ………….. می گفتند.

۱)بلیو ۲)برجه ۳*)هرس ۴)برجک

۱۹-کدام یک، سیلو مانند کوچکی است که برای نگه داری گندم از آن استفاده می شده است؟

۱*)کته ۲)کتل دون ۳)پستو ۴)چمبله

۲۰-کدام یک، رابط بین مالک و رعیت بود؟

۱)ارباب ۲*)کدخدا ۳)برزگر ۴)چارچی

۲۱-کدام یک، از جمله وظایف ”دلاک” نبوده است؟

۱)کشیدن دندان ۲)حجامت ۳)ختنه ی کودکان ۴*)شکسته بندی

۲۲-آب آشامیدنی لوله کشی از چه سالی در اختیار مردم داریون، قرار گرفت؟

۱)۱۳۴۵ ۲)۱۳۵۰ ۳*)۱۳۵۵ ۴)۱۳۶۰

۲۳-کدام یک، ظرفی مخروطی شکل ساخته شده از پوست بز بوده است که گنجایش تقریبی ۱۵ لیتر آب را داشته و از آن برای خنک نگه داشتن آب استفاده می شده است؟

۱)دول ۲)دولاب *۳)دولوچه ۴)مشک

۲۴-کدام نوع از چراغ های روشنایی، از قدمت بیش تری برخوردار است؟

۱)چراغ آزک *۲)چراغ موشی(پیه سوز) ۳)چراغ لاله ۴)چراغ دریایی(فانوس)

۲۵-حدودا در چه سالی،شبکه ی برق، کار خود را در داریون، آغاز کرد و خانه ها با اولین لامپ های برق روشن شد؟

۱)۱۳۴۸ ۲*)۱۳۵۲ ۳)۱۳۵۶ ۴)۱۳۶۰

۲۶-اولین خدمات بانکی، توسط کدام یک، در داریون صورت پذیرفت؟

۱)بانک ملی ۲)بانک صادرات ۳)بانک کشاورزی ۴*)صندوق خیریه

۲۷-نخستین شناسنامه ها در داریون، در چه سالی صادر شد؟

۱)۱۳۰۰ ۲*)۱۳۰۵ ۳)۱۳۱۰ ۴)۱۳۱۵

۲۸-نخستین حمام، پس از بازسازی مجدد داریون، توسط چه کسی در داریون ،ساخته شد؟

۱*)کل محمد قلی خان ۲)نقیب ۳)حاج کاظم ۴)خدر

۲۹-نخستین مسجدی که پس از بازسازی مجدد داریون ساخته شد، به چه نامی موسوم بود؟

۱)مسجد کل محمد قلی خان ۲)مسجد نقیبی ۳*)مسجد سید عباس ۴) مسجد حاجی جان قلی

۳۰-نخستین باشگاه ژاندارمری، در کدام محل از منطقه، احداث شده و کار اصلی آن در منطقه چه بود؟

۱)داریون-حل و فصل اختلافات داخلی و دعواها ۲)داریون- سرباز گیری

۳)دودج- حل و فصل اختلافات داخلی و دعواها ۴*)دودج-سرباز گیری

۳۱-مرکز بهداری داریون،توسط زنده یاد تیمور حقیقت جو، در چه سالی تاسیس شد؟

۱)۱۳۴۰ ۲*)۱۳۴۶ ۳)۱۳۵۰ ۴)۱۳۵۶

۳۲-مدرسه ی حقیقت جو، به همت والای زنده یاد تیمور حقیقت جو، در چه سالی ساخته شد؟

۱*)۱۳۲۹ ۲)۱۳۳۹ ۳)۱۳۴۳ ۴)۱۳۵۳

۳۳-کدام یک،ابزار فلزی نوک تیزی است با انتهای پتک مانند که برای کندن چاه، کاربرد داشت؟

۱)مابیل ۲)تیشه تیز ۳*)کنر ۴)خیش

۳۴-کدام یک، از وسایل کشاورزی است که شبیه چنگال بسیار بزرگی بود و آن را از چوب یا آهن می ساختند؟

۱)کرو ۲)پرسه ۳)رهن ۴*)اوسین

۳۵-برای بالا کشیدن آب از چاه،ابتدا دو دیواره ی گلی به ارتفاع ۳ و عرض ۱ متر می ساختند که به آن………….. می گفتند.

۱*)اژدر ۲)شی چرخ ۳)پا چرخ 4)گورو

۳۶-به کودک یا نوجوانی که بزغاله و کهره های کوچک را می چراند، چه می گفتند؟

۱)بره چران ۲)کهره چران ۳*)کرپه چران ۴)چکنه چران

۳۷-سابقه ی باغ های انگور داریون، تقریبا به سال …………… ه.ش بر می گردد.

۱)۱۲۰۰ ۲)۱۲۵۰ ۳*)۱۳۰۰ ۴)۱۳۵۰

۳۸-کدام یک، از جمله شغل های زنانه نبود؟

۱)قالی بافی ۲)خوشه چینی ۳)تبدیل شیر به فرآورده های لبنی ۴*)مقنی گری

۳۹-از آب حاصل از فشرده شدن دلمه ی پنیر…………… به دست می آمد.

۱)ماستینه ۲*)لور ۳)جاجا ۴)قره ی شیرین

۴۰-در کدام یک از تقسیمات فصل زمستان، مردم داریون به مدت ۱۰ روز برای پاک نمودن معده از انگل ها و بیماری آن به سراغ چشمه ای که خاصیت شست و شوی معده داشت، رفته و از آب آن می نوشیدند؟

۱)چله ی بزرگ ۲)چله ی کوچیک ۳)چله پیرزن *۴)اوچاشت

۴۱-کدام یک، واحد کوچک تری برای ”وزن” به شمار می رفت؟

۱)نمه ۲*)سه نمه زار ۳) وقه ۴)چارک

۴۲-کدام یک،واحد پول کم ارزش تری بود؟
1*)شاهی ۲)عباسی ۳)صنار ۴)قران

۴۳-کدام یک، از جمله آداب دوره ی نامزدی بود که نزدیکان داماد، مقداری لوازم مثل شیرینی و پارچه را داخل چند سینی گذاشته و با کل زدن به خانه ی عروس می بردند؟

۱)ناف برون ۲)راه پاکی ۳)شیرینی خورون ۴*)رخت پاره کنون

۴۴-کدام یک، نوعی گلیم نازک است که با نخ قالی می بافتند؟

۱*)جاجیم ۲)بند رشمه ۳)قادمه ۴)نندی

۴۵-به پیدا کردن سیب زمینی های بر جای مانده پس از بیرون آوردن آن ها در زمین توسط کارگران، چه می گفتند؟

۱)تاله بری ۲)پهر ۳)کولور رفتن ۴*)آلو پسکی

۴۶-کدام جانور،در باور عامه مردم داریون،قابل احترام بود و نباید لانه ی او را خراب می کردند؟

۱)کبوتر ۲)کلاغ ۳*)پرستو ۴)گنجشک

۴۷-قالی در چهار نقش بافته می شد که به آن ها ”حور” می گفتند. کدام ”حور” سه تشت(نقش لوزی شکل وسط قالی) داشت؟

۱)حور عبدلی ۲*)حور کشکولی ۳)حور نفر ۴)حور درازی

۴۸-کدام نوع رقص، بدون ساز و موسیقی اجرا می شد؟

۱)کجل گرفتن ۲)سرچوبی ۳*)هدله ۴)ترکه بازی

۴۹-کدام یک، از بازی های کودکانه ای بود که بین هشت تا ده دختر، بازی می شد و به گونه ای مراسم خواستگاری را نشان می داد؟

۱*)کلیلو کلمللو ۲۹چشمنکو ۳)عمو زنجیر باف ۴)ارگه ارگه

۵۰-کدام یک، نوعی بازی گروهی بود که معمولا با نفرات بیش از چهار نفر با یک تکه استخوان و یک تکه چوب، اجرا می شد؟

۱)زدرو ۲)لکور ۳)پوی گومی ۴*)سکل ماهتو

۵۱-به صدای افتادن چیزی بر زمین با صدای بلند، چه می گفتند؟

۱)هرلق ۲)هاکوتی ۳*)هردامب ۴)پوروک

۵۲-کدام یک، تمثیلی بوده است از انسان فاقد دور اندیشی که خود و دیگران را گرفتار می کند؟

۱)خواهر، عاشق بی عار ۲)دختر به سنش به بته ی محک ۳)دختر لاله ی کودیه ۴*)دختر گل تنگزی

۵۳-کدام یک، به معنای خلوت است؟

۱*)آچق ۲)اشتو ۳)اشکو ۴)بقاده

۵۴-بو خشک، به چه معنی بوده است؟

۱)بام

۲*)عود

۳)بویی که ظروف پس از شسته شدن دارند و با آفتاب از بین می رود

۴)نوعی چارچه ی نازک نخی که پس از شستن، زود خشک می شود

۵۵-پازن، به چه معنی بوده است؟

۱)بز ۲*)بز کوهی نر ۳)میش ۴)قوچ

۵۶-پت، به چه معنی است؟

۱)بوته ی صیفی جات ۲)پای برهنه ۳*)نخ های چیده و دور ریز قالی ۴)بد کار کردن چراغ

۵۷-کدام یک، سفره مانندی است که برای چیدن خیار سبز، به کمر می بندند؟

۱)پرزلک ۲)پرسم ۳*)پرسه ۴)پرشقه

۵۸-کدام یک، طناب باریک پنبه ای است که معمولا در لبه های قالی، به کار می رود؟

۱)پسک ۲)پس گرد ۳)پشک ۴*)پسکو

۵۹-کدام یک، به معنای ”ذره و خیلی کم” است؟

۱)پیرک ۲*)پیتیر ۳)پیریزه ۴)پیزیر

۶۰-در کتاب ”فرهنگ مردم داریون”، اثر جلال بذرافکن،قصه ی گلمی،به دو روایت، توسط ………… و ………….. آورده شده است.

۱*)سمن گل مرادی-کرامت شکری ۲)حاج حسن اسدی-غضنفر اسدی

۳)منظر بذرافکن-الله داد خشنود زاده ۴)خیری بداغی-یزدان پناه بذرافکن

8 دیدگاه

 1. سلام استاد
  اگر امکانش هست اسامی برندگان این مسابقه را اعلام بفرمایید
  با تشکر از شما جهت برگزاری این مسابقه
  و تشکر ویژه از داریون نما

 2. یک مژده….
  با سلام…. اگر عمری باقی باشد،اسامی نفرات برگزیده مسابقه ی کتاب خوانی داریون نما که به قید قرعه به سه نفر از آنان در مراسم جشن میلاد مسعود مهدی موعود(عج) جوایزی اهدا می گردد، فردا در سایت داریون نما درج می گردد…

 3. پاسخ نامه ی تعدادی از عزیزان که به آدرس صندوق پستی فرستاده اند،هنوز به دستم نرسیده است که آقای داریون نما همین امشب به من قول داد، لیست آن ها را فردا در اختیارم خواهد گذاشت….
  ولی بقیه پاسخ نامه ها که mail شده است، در اختیار من است و همه آماده ی اعلام اسامی است…ممنون از پی گیریتان

 4. سلام اقاي زارع خسته نباشيد .اگه پاسخ نامه ي ما تا فردا نرسيد چي…………….

 5. سلام آریو برزن عزیز…. هر چند آقای داریون نما انشاءالله حتما همین امروز همه را برایم ارسال خواهد کرد، ولی شما هم لطف کرده و برای احتیاط مشخصات کسانی از شما که در مسابقه شرکت کرده اند را به آدرس زیر، mail نمایید.
  tehran.daryon@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا