شنیده می شود: معصومه زارع و جعفر قادری توانسته اند بیشترین آرا را از منطقه داریون از آن خود کنند. همچنین گفته می شود رای صابر فتوح آبادی تنها کاندیدای داریونی انتخابات در داریون متوسط بوده است. البته این اخبار همه بر اساس شنیده هاست و رسمی نیست. اخبار رسمی و قطعی را در ساعات […]

شنیده می شود: معصومه زارع و جعفر قادری توانسته اند بیشترین آرا را از منطقه داریون از آن خود کنند.

همچنین گفته می شود رای صابر فتوح آبادی تنها کاندیدای داریونی انتخابات در داریون متوسط بوده است.

entekhabat3

البته این اخبار همه بر اساس شنیده هاست و رسمی نیست. اخبار رسمی و قطعی را در ساعات آینده در داریون نما بخوانید.